PROGI PUNKTOWE W REKRUTACJI 2019:

PO GIMNAZJUM:

1AG 183,80
1B 176,40
1C 177,80
1D 176,00
1E 177,40
1F 175,00
1U 179,20

PO SZKOLE PODSTAWOWEJ:

1agh 179,20
1b 175,15
1c 181,35
1d 179,25
1e 174,55
1f 177,00
1u 184,35


REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Rekrutacja uzupełniająca odbywa się bez użycia elektronicznego systemu rekrutacji.

Podania o przyjęcie w rekrutacji uzupełniającej do szkoły składa się w formie papierowej (na drukach szkolnych) do każdej wybranej szkoły w terminie do 30 lipca do godziny 12.00.

Do podania należy dołączyć kopie świadectwa ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty. Do podania dołącza się także dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów dodatkowych. Nie jest to konieczne, jeśli kandydat starał się o przyjęcie do naszej szkoły w pierwszej rekrutacji.

Szkolne komisje rekrutacyjne ogłaszają list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
do przyjęcia 19 sierpnia o godz. 12.00.

 W terminie od 19 sierpnia od godz. 12.00 do 27 sierpnia do godz. 16.00 kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostali zakwalifikowani poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu gimnazjalnego.

Szkolne komisje rekrutacyjne ogłaszają listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkół
w postępowaniu uzupełniającym 28 sierpnia o godz. 10.00.


REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2019/20

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia, potwierdzający wolę podjęcia nauki w IX Liceum Ogólnokształcącym im. K. Hoffmanowej, składają:

1) oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej,
2) oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty,
3) kwestionariusz kandydata (do pobrania poniżej)
4) 3 zdjęcia legitymacyjne podpisane na odwrocie,
5) karta zdrowia.


KWESTIONARIUSZ KANDYDATA DO KLAS: A,a,G,g,C,c,D,d,U,u
KWESTIONARIUSZ KANDYDATA DO KLAS: B,b,E,e,F,f

WNIOSEK O PRZYJĘCIE W REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ


PROFILE KLAS W ROKU SZKOLNYM 2019/20


PROGI PUNKTOWE Z UBIEGŁYCH LAT


Zamknij menu
Skip to content