Regulamin postępowania rekrutacyjnego na rok szk. 2022/2023

Kandydaci pewni zakwalifikowania do przyjęcia (np. laureaci konkursów kuratoryjnych, laureaci i finaliści olimpiad wskazanych w wytycznych kuratorium) mogą złożyć od razu (tzn. do 13 lipca) oryginał świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu.

Wówczas prosimy również o wypełnienie i złożenie kwestionariusza, karty zdrowia (jeśli była prowadzona w szkole podstawowej) oraz dwóch zdjęć legitymacyjnych podpisanych na odwrocie.

Przed złożeniem kopii świadectwa w Sekretariacie szkoły prosimy upewnić się, że WSZYSTKIE DODATKOWE OSIĄGNIĘCIA (w tym WOLONTARIAT) zostały WPISANE NA ŚWIADECTWIE oraz że podano NAZWĘ, ROK oraz przyznane MIEJSCE / zwycięski TYTUŁ konkursów.

Informujemy, że OSIĄGNIĘCIA NIEWPISANE na ŚWIADECTWIE ZOSTANĄ USUNIĘTE  z systemu rekrutacyjnego podczas etapu weryfikacji dokumentów.

  • Kuratorium Oświaty w Warszawie:  

Aby uczeń mógł uzyskać dodatkowe punkty podczas rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej muszą być spełnione następujące wymagania: 

1) Uczeń zajął w konkursie miejsce zwycięskie w zawodach na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym (Kurator oświaty rokrocznie określa miejsca uznawane  za zwycięskie w opublikowanym wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych (…). 

2) Zawody wiedzy, artystyczne lub sportowe zostały uwzględnione w ww. wykazie zatwierdzonym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w danym roku szkolnym (…). 3) Dyrektor szkoły podstawowej uznał dane osiągnięcie za szczególne i dokonał odpowiedniego wpisu na świadectwie kończącym szkołę podstawową z uwzględnieniem ww. kryteriów  (kryteriów zawartych w punktach: 1 i 2). 

(https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/15283,Informacja-dotyczaca-wykazu-zawodow.html) 

  • Kuratorium Oświaty w Warszawie: „Za jakie konkursy można uzyskać dodatkowe punkty w rekrutacji?” 

Wykaz zawodów, za osiągnięcia w których można uzyskać dodatkowe punkty w rekrutacji na rok 2022/2023, został ogłoszony przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty  https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/konkursy-i-olimpiady/inne-konkursy-turnieje/16314,Wykaz-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-2022-r.html Aby kandydat mógł mieć przyznane dodatkowe punkty, jego osiągnięcie musi zostać wpisane na świadectwo ukończenia szkoły. O wpisie decyduje dyrektor szkoły. (https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/najczesciej-zadawane-py/16419,Najczesciej-zadawane-pytania-20222023.html) 

Podstawa prawna: 

  • Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1700)  świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia dotyczące przebiegu nauczania wydaje się na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania prowadzonej przez szkołę. • Zgodnie z zał. 1 pkt 21 do ww. rozporządzenia na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły, w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia, odnotowuje się: 1) uzyskane wysokie miejsca nagrodzone lub uhonorowane zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowane co najmniej  na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół; 

2) osiągnięcia w aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu; 

3) realizację lub ukończenie programu nauczania ustalonego przez zagraniczną instytucję edukacyjną, o którym mowa w art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, wraz z nazwą  tego programu, jeżeli uczeń uczęszczał do oddziału międzynarodowego, w którym program ten był realizowany.