Misją naszej szkoły jest kształcenie i wychowanie, służące rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny, przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata. Szkoła zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotowuje go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.

Dążymy do tego, aby nasi uczniowie i uczennice:

 • wykazywali szczególną dbałość o poprawność użycia i bogactwo ojczystej mowy, rozwijali kompetencje językowe i kulturowe w nauce języków obcych,
 • stosowali metodę naukową jako sposób poznawania i opisywania świata, wykorzystując logiczne i krytyczne myślenie,
 • zdobywali kompetencje informatyczne i kształtowali umiejętność poruszania się w obszarze nowych technologii,
 • wykazywali postawę szacunku wobec wiedzy i uczenia się jako wartości,
 • korzystali z różnych systemowych i pozasystemowych form edukacji,
 • rozwijali w sobie wrażliwość społeczną i gotowość do działań prospołecznych,
 • wyróżniali się odpowiedzialną postawą obywatelską,
 • dbali o środowisko naturalne,
 • wykazywali się inicjatywą, przedsiębiorczością i kreatywnością,
 • świadomie uczestniczyli w życiu kulturalnym i doceniali wagę kategorii estetycznych,
 • zdobywali wiedzę z zakresu edukacji medialnej i stosowali ją w praktyce,
 • dbali o zdrowie i kondycję fizyczną.

Stwarzamy warunki do podejmowania przez uczniów inicjatyw i realizowania przez nich różnorodnych projektów klasowych i międzyoddziałowych oraz działań na rzecz szkoły, integracji oddziału szkolnego i społeczności lokalnej.

Uczymy poszanowania norm społecznych. Wspomagamy rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji (np. rodzinnej i zdrowotnej). Włączamy do współpracy uczniów i ich rodziców, wspólnie decydujemy i działamy. Kultywujemy tradycje naszej szkoły i kontynuujemy dialog międzypokoleniowy. Współpracujemy z instytucjami i organizacjami oświatowymi, kulturalnymi, sportowymi, samorządowymi, prozdrowotnymi i innymi w Polsce i na świecie.

Dbamy o to, aby nasza szkoła była nowoczesna, otwarta na nowe wyzwania. Nasi nauczyciele i kadra niepedagogiczna podnoszą swoje kwalifikacje i dążą do samorozwoju, a szkoła oferuje coraz lepsze warunki pracy i nauki.